Pressmeddelanden från lavinprognostjänsten

Här samlar vi pressmeddelanden som publiceras av Naturvårdsverkets lavinprognostjänst samt ett urval av pressbilder. För frågor kring gällande prognoserna, ring Lavinprognostjänsten på: 010-698 18 18. Telefonen är bemannad alla dagar i veckan 08:00 – 21:00 från att säsongen startar i december fram till mitten av maj.

2020-04-07

Varning för stor lavinfara i Abisko – Riksgränsfjällen och Kebnekaisefjällen under onsdagen den 8 april.

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för STOR lavinfara i prognosområdena Abisko – Riksgränsfjällen och Kebnekaisefjällenunder onsdagen den 8 april. Mycket hårda vindar, upp till storm, i kombination med snöfall gör att lavinfaran kommer att öka under dagen.  

Varningen gäller för lavinterräng, det vill säga branta fjällsluttningar och områdena direkt nedanför branta sluttningar. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. 

– Vi avråder alla från att vistas på eller i närheten av branta sluttningar i de här områdena under onsdagen. De mest utsatta platserna är sluttningar som lutar åt öster eller åt norr. Vindriktningen gör att mycket drevsnö samlas på dessa sluttningar, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

Dålig sikt under snödrevet kan dessutom göra det svårt att på plats upptäcka farliga sluttningar.

– Eventuella utomhusaktiviteter planeras därför bäst till flackare områden i lägre terräng, med gott avstånd till närliggande branta sluttningar, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

På www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran för fjällområdena Abisko – Riksgränsfjällen, Kebnekaisefjällen, Västra Vindelfjällen, Södra Lapplandsfjällen, Södra Jämtlandsfjällen, Västra Härjedalsfjällen.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Petter Palmgren, 010- 698 18 18 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 2020-02-25

RÅD TILL SPORTLOVSFIRARE OM LAVINSÄKERHET

Hittills i vinter har mer än 500 laviner registrerats i fjällen och minst 15 lavintillbud har inträffat varav tio med skidåkare och fem med snöskoterförare men de flesta tillbuden och olyckorna inträffar under februari till april då fjällens högsäsong inträffar och då många söker sig ut i brant terräng.

– Aktuell lavininformation och grundläggande kunskap om lavinsäkerhet är en viktig del av säkra fjällvistelser. Information om lavinfara riktar sig normalt till dem som planerar åkning i lavinterräng. Vi vet samtidigt att även människor som normalt inte rör sig i sådan terräng kan ha frågor om lavinsäkerhet. Därför riktar vi också råd till dem. Undvik alltid brant terräng, 25 graders lutning eller mer. I markerade nedfarter i skidanläggningarna och utmed markerade fjälleder är det i regel alltid säkert att åka, säger Per-Olov Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket.

Färsk statistik visar att det hittills i vinter har registrerats drygt 500 laviner utmed den svenska fjällkedjan. Det verkliga antalet är sannolikt betydligt större då de flesta laviner som dokumenteras, registreras i de fjällområden som har lavinprognoser.

Varje vinter inträffar ett flertal lavintillbud och lavinolyckor i de svenska fjällen. 15 lavintillbud och olyckor har inträffat i vinter, varav tio med skidåkare och fem med snöskoterförare. Inget av tillbuden har lyckligtvis haft dödlig utgång. Under de senaste fem vintersäsongerna har tio svenskar omkommit i lavinolyckor. Två av dessa har varit snöskoterrelaterade.

Den växande trenden bland skidåkare och snöskoterförare att söka orörd, brant terräng bortom skidanläggningarnas områden och snöskoterleder är en förklaringarna till tillbuden. Denna typ av åkning ställer stora krav på kunskaper, rätt attityder, ett ansvarsfullt beteende och att man är uppdaterad på aktuell information om lavinfara. Att få fler skidåkare och snöskoterförare att gå en lavinutbildning är därför prioriterat för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Sedan vintern 2015/2016 publicerar Naturvårdsverket också dagligen lavinprognoser för sex välbesökta fjällområden i de svenska fjällen. Den 28 februari publiceras den första prognosen för Kebnekaise, det senaste av totalt sex prognosområden.

– Om du är sportlovsfirare och planerar att vistas utanför skidanläggningarnas områden eller utanför markerade leder i fjällen, behöver du både kunskap och rätt utrustning om du kommer i närheten av brant terräng. En lavinutrustning i form av en lavin-tranciever, lavinsond och en spade innebär att du har möjlighet att rädda dina kamrater om en olycka skulle inträffa men det är viktigt att alla även tränar tillsammans på att använda utrustningen. Om en olycka skulle inträffa, larma alltid räddningstjänsten, 112, om det kan ske utan att ni drar ner på det omedelbara sökandet. Komplettera med att alltid vara uppdaterad på den aktuella lavinprognosen så ökar möjligheterna för ett tryggt och säkert sportlov utan olyckor, säger Per-Olov Wikberg.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 2020-02-23

Varning för Stor lavinfara i Abisko - Riksgränsfjällen.

Rådande prognos gäller från kl. 17.30 2020-02-23 till kl. 17.30 2020-02-24

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för STOR lavinfara i prognosområdet Abisko - Riksgränsen på grund av kraftigt snöfall, hård vind och kraftigt snödrev på kalfjället. Varningen gäller för lavinterräng det vill säga branta fjällsluttningar och även områden direkt nedanför branta sluttningar. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. 

– Vi avråder från att vistas på eller i närheten av branta sluttningar i det här område, under måndagen. Det är troligt att det kommer gå stora laviner på många sluttningar under det kommande dygnet. Vinden och snöfallet väntas avta allt eftersom under måndagen, men räkna med lavinfaran består även när vädret förbättras. Vårt råd är att avstå brant skoter- eller skidåkning även då. Det tar lite tid för snötäcket att stabilisera sig efter snöstormar, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.  

Prognosen just nu är att lavinfaran kommer vara betydande, en trea på skalan under tisdagen. Bedömningen kan ändras, aktuella bedömningar på www.lavinprognoser.se.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i de välbesökta fjällområdena Västra Vindelfjällen, Södra Lapplandsfjällen, Södra Jämtlandsfjällen och Västra Härjedalsfjällen. Under perioden 1 mars – 1 maj görs dagliga lavinprognoser även för Kebnekaisefjällen.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Petter Palmgren 010 – 698 12 97 eller 072-985 11 47

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

2020-02-01

Varning för Stor lavinfara i Södra Lapplandsfjällen under lördagen den 1 februari.

Rådande prognos gäller från kl. 17.30 2020-01-31 till kl. 17.30 2020-02-01

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för STOR lavinfara i prognosområdet Södra Lapplandsfjällen på grund av kraftigt snöfall, hård vind och kraftigt snödrev på kalfjället. Varningen gäller för lavinterräng det vill säga branta fjällsluttningar och även områden direkt nedanför branta sluttningar. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. 

Det råder mycket farliga förhållanden och vi avråder alla från att vistas på eller i närheten av branta sluttningar i det här området. Det är troligt att det kommer gå många stora laviner på många sluttningar under det kommande dygnet säger Mattias Tarestad vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

 

Dålig sikt kan göra det svårt att på plats upptäcka farliga sluttningar. Vinden avtar något under lördagen men räkna med att lavinfaran består. Det kommer att ta lite tid för snötäcket att stabiliseras. Utomhusaktiviteter planeras därför bäst till flackare områden i lägre terräng, med gott avstånd till närliggande branta sluttningar säger Mattias Tarestad vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

 

I Abisko- Riksgränsenfjällen och Västra Vindelfjällen är bedömningen att lavinfaran är BETYDANDE, det tredje steget av fem på lavinskalan.

Det betyder att det är farliga förhållanden och att mänskligt utlösta laviner är troliga. Även i dessa områden behöver man vara försiktig ute på fjället säger Mattias Tarestad vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i de välbesökta fjällområdena Västra Vindelfjällen, Södra Lapplandsfjällen, Södra Jämtlandsfjällen och Västra Härjedalsfjällen. Under perioden 1 mars – 1 maj görs dagliga lavinprognoser även för Kebnekaisefjällen.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Mattias Tarestad, 010- 6981818

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020-01-19

Stor lavinfara i Västra Vindelfjällen och Abisko – Riksgränsfjällen under måndagen den 20 januari 

Hårda vindar och mycket nederbörd under måndagsdygnet gör att lavinfaran ökar på många platser i fjällkedjan. I lavinprognosområdena Västra Vindelfjällen och Abisko – Riksgränsfjällen väntas lavinfaran öka till stor under måndagen, en fyra på den femgradiga skalan. Det innebär mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar. Bedömningen görs av Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

Bedömningen gäller lavinterräng utanför skidanläggningars gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områdena direkt under dessa.

Vi avråder från att vistas på eller nära branta sluttningar i de berörda områdena till dess att vädret blir lugnare. Det gäller särskilt sluttningar som lutar åt norr, öster, eller söder. Räkna med mycket blåsigt och blött väder. Till som ändå vill vara ute är vårt råd att hålla sig i vindskyddade och flacka områden. Att åka skidor på en skidanläggning i markerade nedfarter är också tryggt, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga lavinprognoser för fem välbesökta fjällområden. Bedömningen för de övriga prognosområdena är:

Södra Lappland: 3, Betydande lavinfara

Södra Jämtland: 3, Betydande lavinfara

Västra Härjedalen 2 Måttlig lavinfara

Noggranna bedömningar av lavinfaran görs enbart inom dessa prognosområden. Men det hårda vädret, med hårda vindar och nederbörd, berör eller kommer beröra stora delar av fjällkedjan och lavinfaran kommer att öka även utanför prognosområdenas gränser.

Just nu är bedömningen att det fortsatt kommer vara stor lavinfara i Abisko- Riksgränsfjällen och Västra Vindelfjällen under tisdagen den 21 januari. Bedömningen uppdateras kontinuerligt.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:
Petter Palmgren 010 – 698 12 97 eller 072-985 11 47

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020-01-05

Varning för Stor lavinfara västra Härjedalsfjällen
under söndagen den 5 Januari

Varning för Stor lavinfara i västra Härjedalsfjällen under söndagen den 5 januari.

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdet västra Härjedalsfjällen. Varningen gäller lavinterräng, det vill säga branta sluttningar och områden direkt under branta sluttningar.
Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan.
Bedömningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer på www.lavinprognoser.se.
Vi avråder från att vistas på eller i närheten av branta sluttningar i det här området, men i markerade nedfarter i skidanläggningar eller efter markerade skid- och skoterleder är det fortsatt tryggt att åka, säger Per-Olov Wikberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:
Per-Olov Wikberg, 010-6981053 eller 076-1151679

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-12-31

Varning för Stor lavinfara västra Vindelfjällen
under onsdagen den 1 januari.

 

Varning för Stor lavinfara i Västra Vindelfjällen under onsdagen den 1 januari

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdet Västra Vindelfjällen på grund av kraftigt snöfall, tilltagande vindar och tillhörande kraftigt snödrev på kalfjället. Varningen gäller lavinterräng det vill säga branta sluttningar och även områden direkt nedanför branta sluttningar.

Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. 

Just nu är bedömningen att lavinfaran kommer fortsätta att vara stor i Västra Vindelfjällen även under torsdag den 2 januari. Bedömningen uppdateras varje morgon och kväll.

Det råder mycket farliga förhållanden och vi avråder alla från att vistas på eller i närheten av branta sluttningar i det här området. Vi räknar med stora laviner på många sluttningar under det kommande dygnet säger Mattias Tarestad vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

I övriga lavinprognosområden är bedömningen att lavinfaran är betydande, det tredje steget av fem på lavinskalan.

Det betyder att det är farliga förhållanden och att mänskligt utlösta laviner är troliga. Även i dessa områden behöver man vara försiktig ute på fjället säger Mattias Tarestad vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i de välbesökta fjällområdena Västra Vindelfjällen, Södra Lapplandsfjällen, Södra Jämtlandsfjällen och Västra Härjedalsfjällen. Från och med mitten av januari görs lavinprognoser även för Abisko- Riksgränsenfjällen och under perioden 1 mars – 1 maj även i Kebnekaisefjällen.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Mattias Tarestad, 010- 6981818

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-12-29

Varning för Stor lavinfara västra Vindelfjällen under måndagen den 30 december.

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdet västra Vindelfjällen. Varningen gäller lavinterräng, det vill säga branta sluttningar och områden direkt under branta sluttningar.

Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. 

Just nu är bedömningen att lavinfaran kommer fortsätta att vara stor även under nyårsafton, tisdagen den 31 december. Bedömningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer på www.lavinprognoser.se.

Vi avråder från att vistas på eller i närheten av branta sluttningar i det här området, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Petter Palmgren 010 – 698 12 97 eller 072-985 11 47

 

2019-12-19 

Start i dag för utökade nationella lavinprognoser

I dag publiceras vinterns första nationella lavinprognoser för säsongen 2019/2020. En av nyheterna är att prognosområdet i södra Lappland utökas och att prognossäsongen tidigareläggs. Nära tusen laviner dokumenterades under föregående vinter i de sex prognosområden där verksamheten bedrivs, inför denna vinter kommer analyser av satellitdata att kunna bidra till att kartlägga hur många laviner som förekommer i hela fjällkedjan.

– Lavinprognoserna, som omfattar sex välbesökta fjällområden, är en viktig pusselbit i Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsarbete. Allt fler som rör sig i lavinterräng använder lavinprognoser.se som ett verktyg för säkrare fjällvistelser, säger Per-Olov Wikberg, lavinexpert vid Naturvårdsverkets lavinprognosprogram.

Det är prognosområdet för Södra Lapplandsfjällen, tidigare omfattande bland annat Kittelfjäll och Saxnäs/Marsfjället, som nu utökas söderut mot Borgafjäll. Området är populärt för friåkning på snöskoter.

Under förra vintern dokumenterades nära tusen laviner av observatörer i de områden där lavinprognoser publicerades. Under denna vinter kommer en försöksverksamhet att bedrivas där analyser av satellitdata ska bidra till att kartlägga lavinaktivitet i hela fjällkedjan.

– Genom att analysera data från satelliter kan vi förbättra kunskapsläget kring hur omfattande lavinaktiviteten är i olika områden och hur den påverkas av väder och snöförhållanden. Den nya tekniken kan användas även under perioder med begränsad sikt, exempelvis vid mörker eller snöstorm, där vi tidigare har haft svårt att dokumentera lavinaktivitet genom traditionella observationer, säger Per-Olov Wikberg.

Lavinprognoser vintern 2019/2020:

Från 19 december till 3 maj:

 • Västra Härjedalsfjällen: Funäsfjällen, Ljungdalen och Helags
 • Södra Jämtlandsfjällen: Åre, Storulvån, Bydalen och Sylarna
 • Västra Vindelfjällen: norr och söder om Hemavan/Tärnaby
 • Södra Lapplandsfjällen: Kittelfjäll, Saxnäs/Marsfjället, Gitsfjället och Borgafjällsområdet

Från 16 januari till 10 maj:

 • Riksgränsfjällen: Abisko, Björkliden och Riksgränsen

Från 28 februari till 3 maj:

 • Kebnekaisefjällen

Fakta: Sveriges nationella lavinprognoser introducerades vintern 2015/2016. Det är lavinexperter vid Naturvårdsverkets kontor i Östersund som publicerar prognoserna, baserat på information från lokala observatörer och detaljerade lokala väderprognoser från SMHI. Bedömningarna av lavinfaran, som gäller för två dagar framåt, kombineras med råd om hur man kan färdas i lavinterräng utan att utsätta sig för onödiga risker. Lavinprognoserna publiceras på www.lavinprognoser.se

 

 

 

Varning för Stor Lavinfara i Abisko/Riksgränsfjällen samt Kebnekaisefjällen under söndagen den 31 mars


Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdena Abisko/Riksgränsfjällen samt Kebnekaisefjällen inför söndagen. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. Bedömningen utgår bland annat ifrån ett väderläge präglat av snöfall, hård vind, snödrev och befintliga svagheter i snötäcket.

Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar.

Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områden under branta sluttningar. I övriga prognosområden bedöms lavinfaran för söndagen uppgå till betydande eller måttlig, vilket motsvarar steg tre respektive två på lavinskalan.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar i de berörda områdena, säger Nils Hallberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Nils Hallberg 010-698 18 18 eller 010-698 16 68.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-03-29

Varning för Stor Lavinfara i Abisko/Riksgränsfjällen samt Kebnekaisefjällen under lördagen den 30 mars


Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdena Abisko/Riksgränsfjällen samt Kebnekaisefjällen inför lördagen. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. Bedömningen utgår bland annat ifrån ett väderläge präglat av snöfall, hård vind, snödrev och befintliga svagheter i snötäcket.

Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar.

Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områden under branta sluttningar. I övriga prognosområden bedöms lavinfaran för fredagen uppgå till betydande eller måttlig, vilket motsvarar steg tre respektive två på lavinskalan.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar i de berörda områdena, säger Nils Hallberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Nils Hallberg 010-698 18 18 eller 010-698 16 68.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-03-28

Varning för Stor Lavinfara i Kebnekaisefjällen samt Västra Vindelfjällen under fredagen den 29 mars


Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdena Kebnekaisefjällen samt Västra Vindelfjällen inför fredagen. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. Bedömningen utgår bland annat ifrån ett väderläge präglat av snöfall, hård vind, snödrev och instabiliteter i snötäcket.

Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar.

Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områden under branta sluttningar. I övriga prognosområden bedöms lavinfaran för fredagen uppgå till betydande eller måttlig, vilket motsvarar steg tre respektive två på lavinskalan.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar i de berörda områdena, säger Nils Hallberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Nils Hallberg 010-698 18 18 eller 010-698 16 68.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-03-27

Varning för Stor Lavinfara i Abisko/Riksgränsfjällen, Kebnekaisefjällen samt Västra Vindelfjällen under torsdagen den 28 mars


Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdena Abisko/Riksgränsfjällen, Kebnekaisefjällen samt Västra Vindelfjällen inför torsdagen. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. Bedömningen utgår bland annat ifrån ett väderläge präglat av snöfall, hård vind och snödrev.

Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar.

Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områden under branta sluttningar. I prognosområdena Södra Lapplandsfjällen, Södra Jämtlandsfjällen samt Västra Härjedalsfjällen bedöms lavinfaran under torsdagen uppgå till måttlig.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar i de berörda områdena, säger Nils Hallberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Nils Hallberg 010-698 18 18 eller 010-698 16 68.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-03-23


Varning för Stor Lavinfara i Abisko/Riksgränsfjällen, Kebnekaisefjällen, Västra Vindelfjällen samt Södra Jämtlandsfjällen under söndagen den 24 mars


Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdena Abisko/Riksgränsfjällen, Kebnekaisefjällen, Västra Vindelfjällen samt Södra Jämtlandsfjällen inför söndagen. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. Bedömningen utgår bland annat ifrån ett väderläge präglat av snöfall, hårda till mycket hårda vindar och kraftigt snödrev.

Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar. I prognosområdena Södra Lapplandsfjällen samt Västra Härjedalen bedöms lavinfaran vara betydande. Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områden under branta sluttningar.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar i de berörda områdena, säger Nils Hallberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Nils Hallberg 010-698 18 18 eller 010-698 16 68.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-02-14

Varning för Stor lavinfara i södra Lapplandsfjällen, västra Vindelfjällen och Abisko/Riksgränsenfjällen under torsdagen den 14 februari och fredagen 15 februari


Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdena Abisko/Riksgränsenfjällen, västra Vindelfjällen och södra Lapplandsfjällen. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget, en fyra, på den femgradiga lavinskalan. Lavinfaran väntas öka till stor under dagen och eftermiddagen i Abisko/Riksgränsenfjällen och västra Vindelfjällen, på grund av snöfall, tilltagande vindar och kraftigt snödrev på kalfjället. Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar. I södra Lapplandsfjällen bedöms lavinfaran fortsatt vara stor.  Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser. Lavinterräng är branta sluttningar och områden under branta sluttningar.

Just nu är bedömningen att lavinfaran kommer fortsätta att vara stor även under fredagen, bedömningen uppdateras kontinuerligt. På www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar i de här områdena, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:

Petter Palmgren 010 – 698 12 97 eller 072-985 11 47

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2019-02-11

Varning för Stor lavinfara i södra Lapplandsfjällen under tisdagen den 12 februari och onsdagen den 13 februari

Naturvårdsverkets lavinprognostjänst varnar för stor lavinfara i prognosområdet södra Lapplandsfjällen, där orterna Kittelfjäll och Saxnäs ingår. Stor lavinfara innebär det näst högsta steget på den femgradiga lavinskalan. Det råder mycket farliga förhållanden på eller under branta sluttningar.

Just nu är bedömningen att det fortsatt kommer vara stor lavinfara under tisdagen den 12 februari och onsdagen den 13 februari. Bedömningen uppdateras kontinuerligt. Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser.

På www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Vi avråder från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar. Det gäller särskilt sluttningar som lutar åt öster eller söder, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

På dessa sluttningar har det på grund vinden lagt sig stora mängder drevsnö under dagen. Det har funnits rikligt med lös och obunden snö på kalfjället i det här området, och när det nu har börjat blåsa samlas den snön på branta på branta läsidor, som blir lavinfarliga. Flera stora laviner har noterats i området.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, kontakta:
Petter Palmgren 010 – 698 12 97 eller 072-985 11 47

Mail: petter.palmgren@naturvardsverket.se

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-01-17
Södra Lapplandsfjällen nytt lavinprognosområde

I dag kl 17.30 publiceras den första lavinprognosen för Södra Lapplandsfjällen som bland annat omfattar Kittelfjäll och Saxnäs. Det är ett nytt prognosområde i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram. Lavinprognosen ger en samlad bedömning av lavinfaran två dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker.

– Södra Lapplandsfjällen är välbesökta av såväl topptursåkare, ripjägare som snöskoterförare. Därför är det ett viktigt steg mot säkrare vistelser i lavinterräng när nu lavinprognoser blir tillgängliga även för dessa områden, säger Stefan Lundin, områdesansvarig för Södra Lapplandsfjällen i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram.

Lavinprognoser.se ger en bedömning av lavinfaran utanför skidanläggningarnas ansvarsområden och är en samlad och detaljerad bedömning av lavinfaran för två dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker. Lavinprognoserna bygger på information som samlas in av lokala observatörer. Lavinexperter vid lavinkontoret i Östersund analyserar informationen och tar sedan fram prognoserna baserat på en sammanvägning av information från fältet och detaljerade lokala väderprognoser från SMHI.

I vinter publicerar Naturvårdsverket lavinprognoser för sex välbesökta områden i de svenska fjällen vara varav Södra Lapplandsfjällen är ett.

För följande områden publiceras lavinprognoser vintern 2018/2019:

 • Abisko- Riksgränsfjällen: Abisko, Björkliden och Riksgränsen (start 17 januari)
 • Kebnekaisefjällen: start 1 mars
 • Västra Vindelfjällen: Norr och söder om Hemavan/Tärnaby
 • Södra Lapplandsfjällen: Kittelfjäll och Saxnäs (nytt prognosområde, start 17 januari)
 • Södra Jämtlandsfjällen: Åre, Storulvån, Bydalen och Sylarna
 • Västra Härjedalsfjällen: Funäsfjällen, Ljungdalen och Helags

För mer information: www.lavinprognoser.se

För mer information kontakta:

Stefan Lundin, Områdesansvarig Södra Lappland
Telefon: 070-376 31 58 info@kittelfjalladventure.se

Petter Palmgren, Naturvårdsverkets lavinprognosprogram
Telefon: 010-698 12 97, 072- 985 11 47
Mail: petter.palmgren@naturvardsverket.se

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-01-10  
Varning för Stor lavinfara i västra Vindelfjällen avseende fredag den 11 Januari samt lördag den 12 januari

Inför i morgon, fredagen den 11 Januari, har Naturvårdsverkets lavinprognostjänst höjt lavinfaran till Stor för prognosområdet västra Vindelfjällen där orterna Hemavan och Tärnaby ingår.  Stor lavinfara innebär det näst högsta steget på den femgradiga lavinskalan.  Det kommer att råda mycket farliga förhållanden och spontant utlösta laviner är sannolika. Varningen avser lavinterräng i områden utanför skidanläggningarnas gränser.

www.lavinprognoser.se redovisar Naturvårdsverket dagliga bedömningar av lavinfaran i berörda fjällområden.

Avseende västra Vindelfjällen, avråder vi från all vistelse på sluttningar brantare än 25 grader och även nedanför branta sluttningar, säger Per-Olov Wikberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

Vädret i västra Vindelfjällen kommer inför morgondagen att präglas av mycket hårda vindar från väst till nordväst i kombination med täta snöbyar och snödrev med de största snömängderna i västra delarna. Det medför att nya drevsnöflak bildas. Djupare ned i snötäcket finns också bestående svaga lager vilket gör att laviner kan bli mycket stora på en del sluttningar.   

Även för områden norr om Vindelfjällen är det sannolikt att laviner kommer att utlösas på grund av snödrev, varför vi även avseende dessa områden generellt avråder från all vistelse på eller i närheten av sluttningar brantare än 25 grader.

För dagligt uppdaterad information om lavinfaran i välbesökta svenska fjällområden, som omfattas av lavinprognoser, besök: https://www.lavinprognoser.se/oversikt-alla-omraden/

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------


x